Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılacak hayvancılık desteklemeleri için usul ve esaslar belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği (No: 2019/54), 20 Kasım 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hayvan yetiştiricileri desteklenecek

23/10/2019 tarihli ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda yer alan hayvancılık desteklemelerine ilişkin usul ve esasları kapsayan Tebliğe göre; ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiriciler desteklenecek.

Tebliğe göre, hayvancılık sektörüne verilecek destekler şöyle:

Buzağı desteklemesi: 2019 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslah’a kayıtlı buzağılar için destek verilecek. Başvurular, birinci dönem için 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem için ise 1/4/2020 – 15/6/2020 tarihleri arasında yapılacak. 1/8/2020 tarihinden sonra e-ıslaha kaydedilen buzağılar destekleme kapsamına alınmayacak, 31/12/2019 günü itibarıyla destekleme programından yasaklı olan işletmeler de, 2019 yılının desteklemesinden yararlandırılmayacak.

Islah amaçlı süt içerik analiz desteklemesi: Islah amaçlı süt içerik analizi desteklemesi, 1/10/2019 tarihinden önce soy kütüğüne kaydedilmiş ve geçerli süt analizi yapılmış en az on baş saf sütçü ve/veya kombine ırk ineğe sahip işletmelere verilecek. İneklerde, 2019 yılında en az iki olmak üzere yağ ve protein oranı ile somatik hücre sayısı yönünden geçerli süt içerik analizi yaptırılmış olması gerekecek. Analizlerde, yağ ve protein oranı için %2,0-6,0 arasında olan değerler, somatik hücre sayısında ise en fazla 1.500.000 somatik hücre/ml değeri, geçerli analiz olarak destekleme kapsamına alınacak. 2019 yılı buzağı desteklemesi birinci döneminde buzağı desteklemesine başvuruda bulunan işletmeler, bu destekleme için de başvuru yapmış sayılacak. Buzağı desteklemesi başvurusu olmayan işletmeler, 10/1/2020 tarihine kadar örgütleri aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine başvuru yapabilecekler.

Malak ve dişi manda desteklemeleri

Malak desteklemesi: 1/1/2019-31/12/2019 tarihleri arasında doğmuş, küpelenmiş, doğduğu işletme TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış malaklar için malak desteklemesi yapılacak. Birinci dönem başvurular 31/12/2019 tarihine kadar, ikinci dönem başvurular 1/7/2020-1/8/2020 tarihleri arasında olmak üzere iki dönem halinde yapılacak.

Dişi manda desteklemesi: Doğum tarihi 1/1/2019 tarihinden önce olan hayvanlar için dişi manda desteği verilecek, işletmeler ve mandaların 31/12/2019 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı olması gerekecek. Başvurular 31/12/2019 tarihine kadar yapılacak.

Küçükbaş destekleri

Anaç koyun ve keçi desteklemesi: Desteklemeden yararlanacak anaç koyun keçilerin yaşları 1/11/2019 tarihi itibarıyla 15 ay ve üzeri olacak. Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde saf ırk anaç Ankara (Tiftik) keçileri Kararda belirtilen ilave destekten yararlandırılacak. Yetiştiriciler (göçer hayvancılık yapan yetiştiriciler dahil), üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliğine dilekçe ile 2/12/2019 tarihine kadar başvuracaklar.

Sürü büyütme ve yenileme desteği: 2019 yılı anaç koyun ve keçi desteklemelerine başvuru yaparak KKBS’ye kaydedilmiş yetiştiriciler doğrudan sürü büyütme ve yenileme desteğine de başvurmuş sayılacaklar. 10/8/2017 – 10/8/2018 tarihleri arasında doğmuş olan anaç koyun ve keçiler için destek verilecek.

Küçükbaş soy kütüğü desteklemesi: Islah programı kapsamında soy kütüğüne kayıtlı damızlık koyun/keçi yetiştiricileri ile bu işletmelerde yetiştirilen ve seçilen damızlık koç/tekeleri alan yetiştiriciler desteklemeden faydalanacak. Islah programı kapsamında SOYBİS’e kayıtlı yetiştiriciler, damızlık koyun/keçileri için üyesi oldukları damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliğine dilekçe ile 2/12/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında başvuracaklar.

Arıcılık destekleri

Arılı kovan desteklemesi: Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, yetiştirici/üretici örgütüne üye ve işletmesinde en az otuz arılı kovan bulunan arıcılar desteklemeden faydalandırılacak. Arıcılar, en az otuz, en fazla bin adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılacak.

Damızlık ana arı desteklemesi: Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticileri, ürettikleri damızlık ana arıları, AKS’ye kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye arıcılara sattıklarını belgelemeleri durumunda ve Bakanlıkça belirlenen azami üretim kapasiteleri ölçüsünde desteklemeden yararlandırılacaklar. Damızlık ana arı satışı yapılan işletme, AKS’de kayıtlı olması şartıyla aktif arılı kovan sayısının en fazla %5’i (Sayı toplamda 10 adedi geçemeyecek) kadarı için desteklemeden yararlandırılacak.

İpekböceği yetiştiriciliğinin desteklenmesi: İpekböceği tohumu üretim ve dağıtımı Kozabirlik tarafından yapılacak. İpekböceği tohum desteğinden Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) yararlanacak. İpekböceği yaş koza desteğinden İKS’ye kayıtlı üreticiler yararlandırılacak.

Çoban desteği

Sürü yöneticisi (çoban) istihdamı desteği: Çoban istihdam desteği, TÜRKVET’e kayıtlı en az yüz anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere verilecek. Köy-mahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Çobanın, Sosyal Güvenlik Kurumu primleri en az beş ay süreyle yatırılmış olacak. Başvurular, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacak ve 31/12/2019 tarihinde sona erecek.

Düve alım desteği: Düve alım desteği için yetiştiricinin işletmesinin, 1/1/2019 tarihinden önce TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekecek. Bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılacak. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin %40’ı kadar olacak, ancak düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın %40’ından fazla olamayacak.

Besilik erkek sığır (manda dâhil) desteklemesi: Yurt içinde doğmuş, küpelenmiş, TÜRKVET’e işletme ve hayvanların kaydı yapılmış, 1/1/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında kesilmiş besilik erkek sığırlar için destek verilecek. Besilik erkek sığırlar, 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlıkları Tebliğin yayımlanma tarihinden önce kesilen hayvanlar için en az 200 kilogram, Tebliğin yayımlanma tarihinden sonra kesilen hayvanlar için ise en az tablodaki karkas ağırlıkları kadar olacak.