Tarım ve Orman Bakanlığı "Hammaddelerinin Sürdürülebilirliği projesi kapsamında mevcut şeker fabrikalarının verimliliği dikkate alarak Şeker Sektörü Master Planı hazırlayacak.

Bakanlık toprak, su ve iklim şartlarını dikkate alarak ekolojik ve ekonomik olarak en uygun havzada şeker pancarı ve mısır üretimini geliştirecek planlamalar da yapacak. Böylece, şeker ham maddelerinin üretiminin sürdürülebilirliği sağlanmış olacak. Şeker üretim sürecinde fabrika ve ekim alanları bazında etkinlik analizleri yapılarak, verimliliğin artırılması ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik sektörel planlamalar gerçekleştirilecek. Sektörün uluslararası rekabet gücü yükseltilecek. 

Ürünler denetlenecek

Proje kapsamında şeker üretim sürecinde oluşan yan ürünler değerlendirilecek ve melas, posa ve küspe gibi yan ürünlerin başta hayvancılık sektörü olmak üzere en etkin şekilde kullanılması, atık ve artıklardan alternatif ürünlerin elde edilmesine yönelik iş modelleri geliştirilecek. Kota sisteminin de uygulandığı şeker sektöründe, fabrikaların pancar şekeri ve nişasta bazlı şeker kotalarına uygun olarak faaliyette bulunmalarını sağlamak, kayıt dışılıkla ve kaçakçılıkla etkin şekilde mücadele etmek üzere teknolojik altyapı kullanılarak, şeker sektörü izleme ve değerlendirme mekanizması güçlendirilecek. Projeyle şeker alternatifi tatlandırıcıların dış ticareti ve kullanımının izlenmesi de sağlanacak.

Böylece Şeker Kanunu kapsamında yer almayan, ancak şeker sektörünü önemli ölçüde etkileyen alternatif tatlandırıcıların, dış ticareti ve yurt içi tüketimi etkin şekilde takip edilerek, gıda mevzuatıyla belirlenen sınırlar dâhilinde kullanımı sağlanacak. Bu amaçla risk esaslı olarak belirlenen ithalatçı şirketler ile gıda imalatçıları, ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak denetlenecek ve ürünleri analiz edilecek.